Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Doba komunismu

Zničíme je!

Katolická akce

Mezi představiteli moci převládli ti, kteří nechtěli s biskupy jednat. Současně s administrativními opatřeními probíhala příprava „politického hnutí“ v církvi. Církevní oddělení Národní fronty svolalo 28. dubna 1949 poradu tzv. pokrokových kněží, které se zúčastnilo pět kněží. Čepička je seznámil s novou linií politiky. Plán předpokládal uměle rozpoutanou kampaň: věřící se budou dotazovat na stav jednání s církví, protestovat proti „štvaní kněží“, do kampaně se zapojí tisk a rozhlas. Na základě této kampaně prohlásí Národní fronta začátkem května, „že v táboře katolíků se děje něco, co potřebuje ,vyjádření‘“, a dá popud ke svolání přípravného výboru pokrokových katolíků. Hnutí převezme název „Katolická akce“. Podle slov Čepičky „tím sledujeme jeden cíl: chceme jim vzít vše, co dosud mají“. Bude použito i dosavadních místností Katolické akce a „zkrátka Katolická akce by figurovala dál, jen s novým obsazením a pod naším vedením“.
Biskupové se rozhodli k ráznému činu. Zaujali jednoznačné stanovisko: Katolická akce vytvořená bez jejich souhlasu je nezákonná a nikdy ji neuznají.

Pastýřský list

Na pražské konferenci 15. června přijali společný pastýřský list, který velmi přesvědčivě vypočítával proticírkevní opatření vlády a vyslovil se pro dohodu s vládou bez diktátu. Kdyby však k dohodě nedošlo, pak „Zůstaňte věrni Svatému Otci … varujte se před dravými vlky v rouše beránčím“. Katolickou akci prohlásili biskupové za hnutí rozkolné, v němž každá účast musí být stíhána církevními tresty. Termín čtení listu byl přesunut z 26. června na 19. června a stát chtěl prezentaci listu zabránit. Policie či církevní tajemníci chodili od fary k faře a zabavovali pastýřský list.
V Praze se v neděli ráno dostali do katedrály jen ti, kdo si přivstali. Houstnoucí proudy věřících zastavil kordon policie, nákladní auta přehradila přístupové cesty na Hrad, prý z bezpečnostních důvodů, neboť katedrála je přeplněná. Nebyla to pravda. V době uzávěru propouštěla Bezpečnost k svatému Vítu jen kněze, řeholníky a řeholnice. V chrámové lodi se mísily mezi vylekanými věřícími hloučky podivných lidí. Měli v klopě kabátu viditelně zapíchnuty špendlíky s barevnou hlavičkou, hlasitě se bavili, někteří drželi v rukou hole. Účelem provokací bylo umlčení arcibiskupa a ukončení bohoslužeb.
O 19 let později zjistila komise vyšetřující nezákonnosti padesátých let, že akci zorganizovala Státní bezpečnost ve spolupráci s místními či závodními organizacemi KSČ v přilehlých čtvrtích…

Trochtův osud je zpečetěn

Litoměřický biskup Štěpán Trochta v této vypjaté situaci svolal narychlo na 16. června 1949 velkou schůzi kněží litoměřické diecéze. Byla to jedinečná manifestace jednoty a lásky kněží ke svému biskupovi ani ne po dvou letech Trochtova působení v diecézi. Kněží se dostavili téměř všichni. Nejdříve byl každý kněz povolán jednotlivě do biskupské pracovny a tam v přítomnosti generálního vikáře a ještě jednoho kněze složil přísahu věrnosti svému biskupovi. Biskup mu pak předal tři výtisky pastýřského listu, který měl být následující neděli přečten věřícím při mši svaté.
V neděli 19. června biskup Trochta sám osobně četl v katedrále onen proslulý pastýřský list episkopátu. Stylistické srovnání tohoto dokladu s ostatními písemnostmi Štěpána Trochty dokazují, že redaktorem onoho pastýřského listu byl on sám…

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež