Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Doba komunismu

Útrapné tažení věznicemi

Slib věrnosti republice

Velký rozruch v církevních kruzích vyvolalo vládní nařízení o slibu věrnosti Československé republice, který měli skládat duchovní. Biskupové proto vydali 21. října 1949 tyto směrnice: „Podle § 20 vládního nařízení bude vám předložen slib věrnosti Československé republice. Slib máte učinit před Bohem, z toho zcela nutně vyplývá, že slibujete a že státní moc na vás žádá to, co se shoduje s nezadatelnými právy, jejichž přímým a nepřímým původcem je Bůh. Proto káže nám správné svědomí připojit k formulaci slibu ústně nebo písemně: ,pokud to není v rozporu s božskými a církevními zákony a přirozenými právy člověka.‘“
Ke slibu ale nebyli v první fázi pozváni biskupové, kteří byli porůznu omezeni v pohybu a byli posuzováni jednotlivě, jako například Beran a Trochta. 7. března 1951 navrhl místopředseda vlády Zdeněk Fierlinger, pověřený vedením zvláštní komise, aby ke složení slibu byli jednotliví biskupové pozváni postupně.
Ve zprávě Státního úřadu pro věci církevní čteme: „V neděli před složením slibu, když se biskupové a ordináři sjeli, v hotelích, kde byli ubytováni spolu se zástupci Státního úřadu pro věci církevní, byla s nimi prohovořena ještě jednou celá situace… Pak se konala oficiální porada všech ordinářů na předsednictvu vlády za účasti zástupců Státního úřadu pro věci církevní. Průběh jednání byl celkem kladný… Druhý den složili ordináři Trochta, Pícha, Čárský, Lazík, Onderek a Stehlík slib věrnosti. Projev připravil Státní úřad pro věci církevní a Fierlinger ho předem poslal Gottwaldovi ke schválení.“

Štěpán Trochta má zkrotnout v bolševickém kriminálu

Internace v Litoměřicích, která trvala celkem 2,5 roku, znamenala pro Trochtu zatím jen první stupeň omezení, ale znemožnila mu vykonávat v plném rozsahu svěřený biskupský úřad. Trochta byl zdrcen vnucenou nemohoucností, a tak předal na časově omezenou dobu řízení diecéze státem vnucenému generálnímu vikáři Olivovi a sám byl poslán na několik léčebných pobytů do Jeseníku a Mariánských Lázní.
Mezitím, jak píše historik Karel Kaplan, už od léta 1952 Státní bezpečnost prosazovala Trochtovo uvěznění. Věděla totiž, že při pobytu na svobodě je potenciálně nebezpečný a že chce zachránit pro církev alespoň něco z toho mála, co snad ještě přichází v úvahu. Přesvědčila se o jeho inteligenci a uvědomila si, že prohlédl její taktiku a obezřetně uniká z nastražených léček.
Ostatní biskupové byli rovněž pod dohledem, ať již slib věrnosti republice složili, nebo nesložili. Vyšlo to nastejno, takže bylo jasné, že trik na rozložení církve jim nevyšel.
Ale co s Trochtou? Je inteligentní, zná jejich praktiky, dokonce i v koncentráku dokázal navázat a udržovat spojení s nepřáteli „tisícileté třetí říše“. Je houževnatý, vytrvalý, zná cizí řeči, orientuje se v každé situaci a v každé společnosti, stejně přesvědčivě jedná s intelektuálem jako s člověkem prostým, s mužem či s ženou, v jádru své víry je oddaný a je nepolepšitelný „zaprodanec Vatikánu“. Nezbývá než ho zkrotit v base.
Proto byl 15. ledna 1953 byl vydán rozkaz k Trochtově zatčení a 16. ledna 1953 ve 12.20 hod. byl dopraven do věznice v Ruzyni.

Vyšetřovací vazba

Biskup Trochta byl vyšetřován v Praze-Ruzyni. O tehdejších poměrech v ruzyňské věznici jeden z vězňů vypovídá:
„Záleželo již na tom, kam vás umístili – zda do budovy staré, či nové. Ve staré byla cela asi 2,5 × 4 m, zdi byly z cihel, podlaha dřevěná. Slamník na spaní byl postaven v rohu a na něm dvě deky. Poměrně vysoká okna byla zamřížovaná a zasklená tzv. drátěným sklem, takže ven nebylo vůbec vidět, pouze dovnitř pronikalo světlo. U zdi blízko dveří bylo ke zdi přikováno dřevěné sedátko bez opěradla. V rohu místnosti byl tzv. turecký záchod (jen šlapky) se splachováním a kohoutkem pro ranní umývání.
Nově vybudovaná část věznice měla i betonové podzemí, kde byl režim mnohem krutější. Velikost cely byla o něco menší a vše kolem (podlahu i stěny) tvořil jen studený beton. Okno žádné, pouze naproti dveřím byl ve zdi větrací otvor, který vedl jen do ochozové chodby (kdyby vězeň náhodou vyhodil nějaký moták, aby ho bachař v chodbě našel). Denní světlo žádné. Při sezení na kovovém sedátku se vězeň mohl opírat jen o studenou betonovou zeď. Na ležení byla ke zdi přimontována sklopná kovová plotna s tenkým filcem. Na noc ji bachař klíčkem uvolnil, vězeň ji sklopil, měl na ní deku a mohl spát – pokud to šlo a nebyl rušen. Ovšem kdy byla noc a kdy den, to určoval bachař, protože místnost bez denního světla, s trvalým slabým osvětlením, brzy zbavila vězně ponětí o jakékoli časové orientaci. Noc i den, délku spaní či bdění určovali bachaři na pokyn vyšetřovatele, který si tímto způsobem připravoval vězně na plánovaný výslech. A ta zima v tom betonovém bunkru!“
Všechny protokoly z výslechů biskupa Trochty nejsou dnes k dispozici, ale z dochovaných materiálů se dá zjistit, že byl vyšetřován minimálně osmnáctkrát. V zápisech samozřejmě není ani zmínka o tom, jaké metody vyšetřovatelé používali – bití, vyhrožování, zastrašování, psychický teror, ovlivňování prostřednictvím chemických látek atd.
V tomto prostředí byl Trochta držen a vyšetřován od 17. ledna 1953 do soudu ve dnech 22. a 23. července 1954, to je 550 dnů. O poměrech ve vyšetřovací vazbě svědčí například zkušenost Trochtova životopisce Jaroslava Novosada, který zhubl ve vyšetřovací vazbě z 80 kg na 48 kg a při předvádění k soudu ho nepoznal ani vlastní bratr.
Náklady na takovou „péči“ musel vězněný později splácet buď prací po odsouzení, anebo penězi po propuštění.

Velezrádce a špion Vatikánu

Nejvyšší soud v Praze rozhodoval o osudu vězně–biskupa Štěpána Trochty 22.–23. července 1954.
Z jednání byla nejprve vyloučena veřejnost – aby nebylo vyzrazeno státní tajemství. Pak prokurátor přednesl žalobu. Obvinění se poté mohli k žalobě vyjádřit (Trochta nebyl souzen v samostatném procesu, pozn. redakce). Trochta mimo jiné uvedl: „Chtěl jsem dělat jak pro Vatikán, tak pro náš stát dobře… Doznávám se v celku v celém rozsahu žaloby a takto jsem měl v úmyslu se doznat od prvého okamžiku. Nebylo by však ode mne správné, abych já usvědčoval mně poddané kněze, spíše jsem očekával, aby oni usvědčili mne. Jinak znovu opakuji, že plně stojím za vším, co jsem dělal… Nikdy jsem se nezajímal o věci, které neměly s církví nic společného.“
Poté zazněl rozsudek: „Obvinění, oddaní přisluhovači Vatikánu, prováděli systematickou nepřátelskou činnost proti lidově demokratickému zřízení v ČSR… Trochta vešel dále ve styk s vedoucími osobami ,kroužků katolické mládeže‘… o své nepřátelské činnosti informoval Trochta systematicky Vatikán…, aby dokázal, že je naprosto oddaný Vatikánu, odesílal i pastýřské listy do Vatikánu…
Jsou tedy právem žalováni, že se spolčili k pokusu o zničení a rozvracení lidově demokratického zřízení a společenského řádu republiky, shromažďovali zprávy obsahující státní tajemství … a Trochta je odesílal státnímu sekretariátu Vatikánu, a tím vyzvídal státní tajemství s úmyslem vyzradit je cizí moci…, čímž spáchali:
trestný čin velezrady a špionáže ve prospěch cizí mocnosti (Vatikánu).
Obvinění jsou zavilými nepřáteli dělnické třídy a našeho státního zřízení. Polehčuje jim toliko doznání a jistý druh svedení vlivem jejich předchozí výchovy k oddanosti Vatikánu. Vzhledem na tyto dvě závažné polehčující okolnosti soud dospěl k přesvědčení, že absolutní trest (rozuměj: smrti!) obviněnému Trochtovi by byl neúměrně přísný, a jsou tudíž dány podmínky … k přeměně absolutního trestu na trest na svobodě…
Jsou vinni a odsuzují se za to k trestu odnětí svobody v trvání … u Štěpána Trochty 25 (dvacet pět) roků.
Dále ztrácejí čestná práva občanská, propadnutí celého jmění a jsou povinni nahradit náklady trestního řízení, včetně odměny svým obhájcům.“

K tomu se ani Němci nesnížili

Po kruté půl druhého roku trvající vyšetřovací vazbě v pověstné a obávané Ruzyni, většinou na samotce, vydává se Štěpán Trochta na další útrpné tažení věznicemi, tentokrát pro změnu ne nacistickými, ale komunistickými.
Kdy a kde všude byl, lze dnes jen obtížně zmapovat. Z dosud nalezených dokladů však je zřejmé, že kromě Ruzyně a Pankráce strávil nejdelší dobu v Kartouzích (Valdice u Jičína) a v Leopoldově.
Štěpán Trochta nebyl pro komunisty řadovým muklem. Zjistili totiž, že všechny dosud uplatňované způsoby na něj neúčinkují, proto popustili uzdu Státní bezpečnosti, a to takovým způsobem, že se Trochtovi dostalo takového ponížení, že o něm téměř vůbec nechtěl mluvit. Ke konci života jednou poznamenal, že „ta doba patří k nejhorší době mého života. Ani v Mauthausenu to nebylo tak zlé. Ty německé koncentráky se nedají srovnat s tím, co jsem vytrpěl od komunistů“.
Biskup byl týrán nejen fyzicky jako v nacistickém koncentráku, ale velmi silně i psychicky. Jeho lidská důstojnost byla mnohokrát ponížena takovým způsobem, že je nelze zveřejnit – z úcty k člověku. Trochta jednou v zamyšlení poznamenal, „k tomu se ani Němci nesnížili.“

Spolupracovník „Orel“

Protože veškeré dosavadní formy nátlaku ztroskotávaly na jeho věrnosti církvi, na jeho pronikavém intelektu a citlivém svědomí, chtěla ho tajná policie ještě ve vězeňských podmínkách získat ke spolupráci a zosnovala plán pro jeho případné amnestování.
Odsouzením pro Štěpána neskončilo ani vyšetřování. Odsouzen byl v červenci 1954 a již z dokladů Státní bezpečnosti z poloviny roku 1956 se dovídáme, že ve věznici pro politické vězně ve Valdicích u Jičína je Trochta na cele mj. se spolupracovníkem Státní bezpečnosti „Orlem“. Spolupracovník „Orel“ je prověřený a osvědčil se již v několika případech, na které byl nasazen. Během vyšetřování nebyly Trochtovy výpovědi vyčerpávající nebo něco vůbec nepřiznal…
Je zřejmé, že Trochta byl stále sledován a soustavně ponižován a udržován v napětí. Ani po vynesení rozsudku se nezbavil svých vyšetřovatelů, kteří ho drželi pod neustálým tlakem. Navíc ho vláčeli po různých okolních věznicích (Litoměřice, Ústí nad Labem, Hradec Králové a další), což mu jistě nepřidalo na duševním klidu.
Podle tohoto scénáře se odvíjela celá řada dalších, mnohdy až prapodivných událostí. Některé se vyznačují brutalitou, jiné lstivou úskočností, často spíše směsicí obojího. Z dokumentů tajné policie lze mezi řádky vyčíst, že Trochtovi byl slibován návrat do diecéze, že trpěl hladem, že byl při výsleších ve vězení bit, na druhou stranu mu bylo slibováno lepší zacházení za podmínek zaprodání se…

Propuštění

Trochtův valdický spoluvězeň a spolurodák z Francovy Lhoty, který byl s tuberkulózou přeřazen na ošetřovnu, měl přehled o vězeňském dění. Z okna nejednou viděl, jak brzy ráno odváděli biskupa Trochtu z budovy, kde se provádělo vyšetřování. Vodili ho přes dvůr vyčerpaného po nočním výslechu, občas zakrváceného.
V žádném protokolu či agenturní zprávě není o těchto praktikách ani zmínka. Postižený musel pod hrozbou dalšího bití slíbit a nejednou i podepsat, že se s ním zacházelo slušně. Existují však svědectví spoluvězňů, kteří nelidské zacházení s biskupem Štěpánem Trochtou dosvědčují.
Nepřímé informace ze záznamů Státní tajné bezpečnosti i pozdější Trochtova svědectví z dob věznění nám přibližují atmosféru úskoků, násilí, soustavného sledování a sadistického ponižování, kterému byl biskup vystaven. Není divu, že vězeňský život plný vysilujícího napětí a mučivé nejistoty vedl k podlomení jeho stejně již chatrného zdraví. Bylo to jednání, které mělo vést k Trochtově likvidaci.
Trochta se ale nakonec v důsledku podlomeného zdraví dočkal propuštění a bez vlastní žádosti o milost opustil 10. května 1960 kriminál.

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež