Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Počátky kněžské činnosti

Stal se Donem Boskem

Zvláštní dohoda s druhým světem

  • Poslyš, nebylo by krásné, kdyby ten, kdo z nás dvou dříve zemře, přišel podat zprávu, jak se mu daří na druhém světě? Aloise návrh zaujal.
  • Tak si to slibme. Když Bůh dovolí, ať ten, kdo dříve zemře, přijde říci, jestli je v nebi


„Alois měl bohužel pravdu. Zatímco jsem se v kapli modlil, Comollo omdlel. Vyskočila mu vysoko teplota a zdravotní stav byl vážný.
31. března se slavil Boží hod velikonoční. Alois přijal Kristovo tělo jako posilu na cestu do věčnosti. Ubývaly mu síly. Když s Janem osaměl, vzal ho za ruku a začal se loučit.

  • Jeníku, za chvíli se musíme rozejít. Plánovali jsme, jakými se staneme kněžími, jak si budeme pomáhat a společně se radit. Bůh má jiné záměry. Slib mi, že se za mě nepřestaneš modlit.“

Zemřel 2. dubna. Bosco mu dosloužil a držel jeho ruce ve svých. Comollovi nebylo ani dvacet dva let.
Během následujících osmačtyřiceti hodin se událo něco neuvěřitelného. Don Bosco to popsal následovně:
„V noci ze třetího na čtvrtého dubna jsem ležel na lůžku v ložnici asi s dvaceti bohoslovci. Kolem půlnoci se ozval na chodbě silný hluk. Vypadalo to, jako by se přiřítil ke dveřím ložnice těžký kočár tažený mnoha koňmi. Všichni se probudili, ale nikdo se ani nepohnul.
Byl jsem hrůzou celý ztuhlý. Hluk se přibližoval a sílil. Dveře ložnice se prudce rozletěly. Tu jsem slyšel jasný Comollův hlas, třikrát mi opakoval:

  • Bosco, spasil jsem se!

Pak nastalo ticho. Spolužáci vyskákali z lůžek. Někteří hledali ochranu u dohlížejícího asistenta Josefa Fiorita. Pokud si vzpomínám, poprvé jsem se tehdy doopravdy bál. Měl jsem takový strach, že v tu chvíli bych byl nejraději umřel. Šok zapříčinil těžké onemocnění, které mě přivedlo na pokraj hrobu.“
Kronikář oratoře don Lemoyne, který žil s Donem Boskem od roku 1883 prohlásil, že don Josef Fiorito vyprávěl představeným oratoře tuto událost mnohokrát jako svůj osobní zážitek.

**DBT, 102–103****

Kněz nejde do nebe sám

V listopadu roku 1840 započal poslední rok teologie. 29. března 1841 přijal jáhenské svěcení.
26. května začal jáhen Bosco duchovní cvičení jako bezprostřední přípravu ke kněžskému svěcení. Duchovní rádce mu doporučil, aby se během té doby co nejvážněji zamýšlel nad slovy žalmu: „Kdo vystoupí na horu Páně? Kdo smí prodlévat v jeho svatyni? Ten, kdo má čisté ruce i srdce.“
Poctivě hodnotil svůj život a současně si uvědomil, že jeho ruce, od chvíle, kdy mu je matka poprvé sepjala k modlitbě, zůstaly podivuhodně čisté.
Do sešitu si zapsal: „Kněz nejde nikdy do nebe sám. Nejde sám ani do pekla. Jestli si počínal dobře, půjde do nebe s dušemi, které spasil svým dobrým příkladem. Jestli si počínal špatně, jestli pohoršoval, zatratí se s dušemi, které svedl svým příkladem. Ze všech sil se proto vynasnažím splnit následující předsevzetí. Následovalo devět hlavních předsevzetí pro celý život. Z větší části jde o rozhodnutí učiněná při oblékání kněžského šatu. Tři z nich poznamenala charakteristicky jeho život:

  • Co nejpřísněji budu využívat čas.
  • Kdykoli půjde o spásu duší, budu rád trpět, snášet pokoření a pracovat.
  • Kéž mě všude provází láska a mírnost svatého Františka Saleského.

DBT, 105

Knězem na věky

5. června 1841 se Jan Bosco položil v bílé albě v arcibiskupské kapli před oltář. Začaly obřady kněžského svěcení. Přítomní kněží a bohoslovci zpívali za doprovodu varhan litanie ke všem svatým. Vzývali svaté církve: Petra, Pavla, Benedikta, Bernarda, Františka, Kateřinu, Ignáce a další, aby si kandidát znovu připomněl velké vzory, které je povinen od tohoto dne následovat. Pak bledý, dojatý a rozhodnutý povstal a poklekl před světitelem. Arcibiskup Alois Fransoni vložil na jeho hlavu ruce a vzýval Ducha svatého, aby sestoupil a posvětil na kněze šestadvacetiletého muže z castelnuovských samot. Potom se Jan připojil k hlasu svého světitele a spolu s ním přinášel svou první nekrvavou oběť. Byl z něho Don Bosco.
„První mši jsem celebroval v kostele svatého Františka z Assisi. Doprovázel mě můj vzácný dobrodinec don Cafasso. Byl svátek Nejsvětější Trojice a já byl toužebně očekáván v rodišti, kde už spoustu let nebyla primice. Dal jsem přednost Turínu, abych mohl svou první mši slavit bez rozptylování a bez okázalosti u oltáře Andělů strážných. Považuji tento den za nejkrásnější ve svém životě. Při vzpomínce na zemřelé jsem vzpomínal na své přátele, především na dona Calossa. Po celý život jsem ho považoval za svého největšího a přednostního dobrodince.“
Přežívá zbožné přesvědčení, že Pán splní přání, o které prosí novokněz při první mši svaté. S největší vroucností jsem prosil o účinnost slova, abych mohl prokazovat dobro duším.“
Druhou mši svatou chtěl slavit ve velkém turínském chrámu zasvěceném Panně Marii Těšitelce. Když pozvedal oči k Panně zářící jako slunce, uvědomil si, že to je již sedmnáct let, co mu ve snu řekla: – Buď pokorný, statečný a silný. Dosud se jen připravoval. Nyní nadcházel čas, kdy začínal všechno chápat.

DBT, 105–106

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež