Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Doba komunismu

Bojím se, že na komunisty nejsme připraveni

Nástup komunistů

Nástup komunistů k moci v únoru 1948 zasáhl hluboce do života každého občana naší vlasti, a to tím razantněji a osudověji, čím významnější místo zastával. Obětí této totalitní mašinerie se stala již od počátku i katolická církev.
Dnes, kdy se konečně otevřely archivy a tehdejší jednání mezi církví a státem byla částečně zmapována, se nám postoje některých církevních představitelů mohou zdát příliš vstřícné, mnohdy nepochopitelné. Ale nenazírejme onu dobu dnešníma očima! Tehdejší vyjednávači – ať už to byl arcibiskup Beran, biskup Trochta, či jiní – sice tušili, jakého nepřítele mají před sebou, ale nevěděli přesně, čeho je schopen. Jen komunisté věděli, co chtějí – podrobit si církev a zneužít ji k prosazování své ideologie, nebude-li chtít po dobrém, půjde to po zlém. Po dobrém by pro církev znamenalo kolaborovat se zločinným režimem, což církevní představitelé nemohli připustit. Biskupové se také museli řídit dekretem Svatého oficia, který pod trestem exkomunikace zakazoval činnost v komunistických stranách, hájení a propagaci myšlenek komunismu. Tento dokument tehdejší Nejvyšší posvátné kongregace svatého oficia z 1. července 1949 nebyl dodnes zrušen.

Začátek pronásledování církve

Komunističtí vládci přistoupili k brutálnímu pronásledování církve. „Dnes už máme dostatek důkazů, že všechna prohlášení prezidenta o náboženské svobodě v komunistickém státě (jako ostatně i jiná tvrzení a prohlášení komunistických představitelů) byla lživá. Například již koncem roku 1948 začalo důsledné omezování svobody sdružování v dobrovolných organizacích, neboť článek IV nové ústavy (Ústava 9. května) umožňoval oproti ústavě první republiky nejednotný výklad. Toto omezování svobody sdružování se uskutečňovalo tzv. dobrovolně nebo příkazem se zdůvodněním, že „spolek například nepodporuje budovatelské úsilí…“ říká k tehdejším poměrům Adolf Rázek z Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu.
Štěpán Trochta dobře věděl, že pro církev přichází doba velkého utrpení a zkoušek. Když v listopadu 1948 odjel na návštěvu Říma „ad limina Apostolorum“, jednou ze zastávek na jeho cestě byli i salesiánští představení v Turíně. Na otázku, jak dlouho situace v Československu potrvá, předpověděl: „Snad ještě rok budeme moci pracovat. A potom? – Pánu Bohu poručeno. Bojím se, že do toho půjdeme nepřipraveni.“
Proto se Štěpán Trochta na nadcházející vládu temnoty připravoval. Již 1. prosince 1947požádal Vatikán o udělení tzv. mexických fakult. Tyto tajné fakulty umožňovaly fungování církve v ilegalitě. Z Říma si Trochta kromě již zmíněných fakult přivezl i druhou instrukci papeže Pia XII. „Procrastinare“ – měl protahovat jednání a oddálit přímé střetnutí, dokud se nevytvoří nové strukturální podmínky k přežití. Hlavním důvodem bylo, aby se církev připravila na dlouhý život v podzemí. I to byla jedna z příčin, proč Trochta neúnavně vyjednával s komunistickými pohlaváry a často šel v jednáních až na samu hranici možného.

Církev nepřítelem číslo jedna

Nezávislost si po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 zachovaly jen církve. Komunistická strana je chtěla začlenit do Národní fronty a dostat tak do svého područí, ale nenalezla způsob, jak svého cíle dosáhnout.
Problém spočíval především v katolické církvi, organizačně stmelené s hlavou a vrcholnými orgány mimo hranice státu. Komunisté ji proto začali označovat za nepřítele číslo jedna. Zpočátku jí však nechtěli vyhlásit otevřený boj a pokoušeli se katolickou církev nejdříve podřídit si dohodou s biskupy.
Jednání s církevní delegací vedl za vládu Ústřední akční výbor Národní fronty. Rozhovory začaly v březnu 1948 a byly několikrát přerušeny a zase obnoveny. Církevní delegaci vedl biskup Štěpán Trochta, vládní delegaci generální tajemník Národní fronty a ministr spravedlnosti, Trochtův známý z koncentráku, Alexej Čepička. Jednání byla obtížná a dramatická. Čepička požadoval, aby katolická církev zaujala zásadně kladné stanovisko k lidově demokratickému zřízení. Církev takový požadavek nemohla splnit.
Stále častěji proto docházelo mezi církví a státem ke konfliktům, které komunistické vedení systematicky vyvolávalo. Není proto divu, že běh jednání byl silně ovlivněn vzájemnou nedůvěrou. Katoličtí představitelé věděli, že v otevřeném konfliktu se státem nemají naději na úspěch.
Komunisté však neustále stupňovali tlak. Například už v květnu 1948 připustil Čepička pouze dvě možnosti: buď dohodu o sporných otázkách, nebo boj, v němž však nemůže církev obstát.
Stanovisko církve obhajoval Trochta a vycházel přitom z rozporu mezi materialistickým komunismem a náboženstvím: „Vy jaksi víte, co církev je, my však dobře nevíme, co jste vy,“ řekl Trochta. Dále uvedl: „Kdyby k něčemu mělo dojít a kdybychom my měli být jakýmkoli způsobem pronásledováni, vždy bude pro nás čestnější umírat jako poctiví lidé… Když k tomu nedojde, tak nemusíme zrazovat prapor a umírat… Vatikán není cizí velmoc.“

Konec rozhovorů

14. června 1948 se konala volba prezidenta, podle dohody v kostelích zvonily zvony a v chrámu svatého Víta celebroval arcibiskup Beran Te Deum, kterého se zúčastnila nová hlava státu Klement Gottwald a členové vlády. Odpoledne přijal prezident biskupskou delegaci. V slavnostním dopise, tlumočeném Beranem, biskupové slibovali splnit povinnost vůči státu a vyslovili naději, že bude dodržována náboženská svoboda, vyřešeny otázky školství a náboženské výchovy a zastaveny útoky proti papeži. Gottwald v odpovědi zdůraznil, že k dohodě církve a státu dojde, „budeme-li mít na mysli především zájem našeho státu a našich národů…“
Jednání delegací církve a Národní fronty 18. června zkomplikovalo zveřejnění suspenze Josefa Plojhara. (Plojhar jako kněz se nechal zvolit poslancem a jmenovat ministrem zdravotnictví i přes církevní zákaz, aby kněží přímo nevstupovali do politiky.)
Čepička reagoval ostře: „Socialismus bude bez církve, ale církev bez socialismu ne. Kdo to nedovede pochopit, tomu není pomoci. A nám záleží na pomoci církve. Když však dojde ke konfliktu, bude za všech okolností zachován pořádek.“
Trochta, který zprostředkovával komunikaci s arcibiskupem Beranem, marně vybízel Čepičku k rozmluvě s Beranem. Delegace se rozešly a veškerá jednání skončila.

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež