Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Salesiánské misie a smrt Dona Boska

Patagonie – země zaslíbená

Situace v Buenos Aires

Do Buenos Aires připluli 14. prosince 1875. Přišel je přivítat arcibiskup s kněžími a asi dvě stě italských emigrantů. Hlásil se k nim dokonce i hlouček bývalých návštěvníků valdocké oratoře.
Příchozí byli mile překvapeni dobrým přijetím a uctivostí místního obyvatelstva vůči kněžím. Lidé byli dobrosrdeční, ale jejich náboženská nevědomost překvapovala. V Buenos Aires tehdy žilo asi 30 tisíc Italů, v celé Argentině jich bylo asi 300 tisíc; mezi nimi nežil skoro žádný spolurodák kněz. Don Cagliero měl pocit, že jejich příchod bude znamenat pro tak velký počet totéž co rosa pro vyprahlou zemi.
Po několika dnech se salesiáni rozdělili podle plánu na dvě skupiny. Don Cagliero s dvěma kněžími se usídlil u kostela Panny Marie Matky milosrdenství. Byla to čtvrt obývaná Italy. Don Fagnano vedl zbylých šest do San Nicolás, aby zde otevřeli kolej pro hochy.
V Buenos Aires otevřeli okamžitě sváteční oratoř. Velkoměsto nic podobného dosud nemělo. Italští hoši přišli ve velkém počtu. Když se s nimi don Cagliero modlil, mlčeli, ani se nežehnali. Když je o to požádal, přiznali mu, že neumějí ani kříž ani žádnou modlitbu, že nevědí, co je mše svatá, ba někteří ani nevěděli, kdy je neděle. Nikde nebyly školy. Když se roznesla zpráva o příchodu salesiánů, don Cagliero dostával nabídky nejen z Argentiny, nýbrž i ze sousední Uruguaye. Apoštolský delegát z Montevidea prosil salesiány, aby co nejdříve přišli, protože na celém území, velkém jako polovina Itálie, není ani malý, ani velký seminář. V hlavním městě není ani jedna katolická škola, na kněžství se toho času nepřipravoval ani jeden klerik.

DBT, 369–370

Z Turína přicházejí posily

Don Bosco pochopil situaci misionářů v Buenos Aires. Dal se do přípravy další expedice, aby don Cagliero mohl splnit úkoly, které přijal.
7. listopadu 1876 vyslal do Ameriky dalších dvacet tři salesiánů. Mezi nimi byl don Bodrato a don Lasagna, kteří měli dát salesiánské činnosti patřičnou jiskru a elán. Pro mladou kongregaci to představovalo velké oslabení.

  • Tato výprava nás potopila až po krk, napsal donu Caglierovi. Ale Bůh nedovolí, abychom se utopili.

Don Bosco přestal naléhat na co nejrychlejší evangelizaci indiánů.
Navrhoval, že by se měly v budoucnu vybudovat ve městech, která jsou blízko indiánských sídlišť, koleje, do nichž by se přijímali indiánští chlapci. Považoval za nejideálnější, kdyby se podařilo vychovat kněze z jejich vlastních řad. Divoši by se stali apoštoly a
hlasateli evangelia mezi divochy. Pro podobný program bylo třeba připravit vhodné průkopníky.
Plán se nedařil. Don Costamagna, don Fagnano a don Lasagna se pouštěli nebezpečně daleko z civilizovaného světa do nekonečných pustin, ale ani jednou se nesetkali s indiánskou tváří. Města v sousedství indiánských sídlišť dosud nestála. S indiány bylo možno se setkat jen v karavaně dobrodruhů a obchodníků, kteří se pouštěli stovky kilometrů do vnitrozemí nejčastěji lodí po některé řece.
V listopadu 1877 poslal Don Bosco do Argentiny třetí výpravu. Tvořilo ji osmnáct salesiánů. Kdosi ji přirovnal ke křížové výpravě dětí, protože v ní bylo osm mladých kleriků. Společně s nimi odjela i malá skupina Dcer Panny Marie Pomocnice. Po těchto prvních dívkách, které matka Mazzarellová doprovodila na loď, připlují během dalších desetiletí tisíce misionářek.

DBT, 371–372

S vojáky za indiány

Druhá výprava za indiány začala 16. dubna 1879. Generál Julius Roca a zároveň ministr války odjížděl na jih s osmi tisíci vojáky. Byla to trestná výprava, která měla ukončit partyzánskou válku indiánů, kteří ze svých sídel přepadali civilizované obyvatelstvo. Aby nastal klid, vláda proti nim občas uspořádala tažení a zatlačila jejich kmeny dále do patagonských pustin. Zajatí indiáni museli pracovat pod dozorem v Buenos Aires. V bojích jich pokaždé hodně zahynulo. Zvyšovala se tím nenávist proti bílým. Indiáni chtěli bělochy vytlačit. Běloši se pokoušeli o totéž u indiánů.
Ministr války chtěl tentokrát sjednat s indiány trvalejší mír pokud možno jen morálními prostředky. Požádal arcibiskupa, aby mu dal kněze, kteří by působili v jeho armádě jako kaplani a později mezi indiány jako misionáři. Arcibiskup vyhověl a dal ministrovi svého vikáře a salesiány dona Costamagnu a dona Bottu. Salesiánům se tato kombinace nelíbila, ale naskýtala se tak alespoň nějaká možnost.
Na koních a na vozech se dostali s vojáky 1300 km na západ od hlavního města. Ocitujeme několik vět z dopisu dona Costamagny:
„S ministrem války a s vojáky jsme se dostali do Azulu. Zde končí Argentina a začíná nesmírně pustá pampa. Kříž šel vedle meče. Trpělivost! Arcibiskup to přijal, sklonili jsme tedy hlavy. Všichni jsme měli k dispozici koně a vůz. Vezli jsme oltář, harmonium a osobní zavazadla.
První den jsme se potkali s indiány z pamp. Byli již trochu civilizovaní. Bydleli ve stanech z kůží. Měli tmavé tváře plné vrásek. Pozdravili jsme se s nimi a pokračovali dále do pustin.
Pak jsme se dostali do Carhué, stanice uprostřed pamp. Bydlí tu dva indiánské kmeny asi ve čtyřiceti stanech. Sedl jsem na koně a chtěl se s nimi setkat. Dosti mi bušilo srdce. Přišel mi naproti kačíkův syn. K mému překvapení uměl španělsky. Srdečně mě přivítal a vedl k otci. Také mě mile přivítal a řekl mi, že by byl rád, kdyby všichni jeho lidé přijali katolickou víru. Shromáždil jsem mládež a začal výuku katechismu. Výsledkem první lekce bylo znamení kříže.
V Carhué jsme pokřtili asi padesát indiánských dětí. Chtěli jsme zde mít aspoň jednu mši svatou, ale ministr si to nepřál, považoval to za zdržování. Pokračovali jsme se smutným srdcem a přáli si, abychom se sem mohli co nejdříve vrátit…

DBT, 373–374

Střediska v Patagonii

1. ledna 1880 oznámil Don Bosco v Salesiánském věstníku, že salesiáni otevírají misijní středisko u ústí řeky Rio Negro ve Viedmě a druhé až skoro u pramene této řeky v Patagones. 15. prosince 1879 tam odjely první skupiny z Buenos Aires. Don Fagnano vedl středisko v Patagones. S ním sem přijeli dva kněží, dva koadjutoři a čtyři Dcery Panny Marie Pomocnice. Svěřené území mezi Riem Negro a Riem Colorado bylo velké jako polovina Itálie. Don Milanesio měl z Viedmy šířit radostnou zvěst skoro do celé Patagonie. Nemuseli si s don Fagnanem závidět. Obě území byla podobně rozsáhlá.
Don Fagnano volil taktiku otevřených dveří. Během deseti měsíců otevřel dvě školy pro chlapce a dívky. První den jich přišlo osmaosmdesát, mezi nimi i děti indiánů.
Don Milanesio volil opačnou taktiku. Sedl na koně, jel hledat indiány do jejich sídlišť. Brzy ovládal jejich řeč a stal se přítelem mnoha kmenů. Zachránil hodně skupin a rodin před bílým bezprávím. Nosil vousy a stal se pověstným misionářským průkopníkem. Indiáni si ho oblíbili, důvěřovali mu a měli ho v úctě. Kdykoli jim bílí chtěli ublížit, užívali jeho jména jako magicky působícího slova.

DBT, 374–375

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež