Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Salesiánské misie a smrt Dona Boska

Don Bosco a arcibiskup Gastaldi

Zaujatost monsignora Riccardiho

Zůstane tajemstvím, proč léta, v nichž Don Bosco uskutečňoval nejsmělejší plány, byla současně léty plnými hořkosti, pokořování a nepochopení, hotovou křížovou cestou.
Monsignore Fransoni zemřel ve vyhnanství v Lyonu roku 1862. Dona Boska vysvětil na kněze a byl svědkem jeho apoštolátních počátků. Přál a žehnal jeho činnosti. Oratoř nazval farností těch, kteří nemají žádnou farnost:
V roce 1867 se stal z politických důvodů novým arcibiskupem hrabě Riccardi. Byl o sedm let starší než Don Bosco. Byli velkými přáteli. Dříve než se dostal do Turína, byl biskupem v Savoně. Když mu přišel Don Bosco blahopřát, srdečně ho objímal. Řekl mu, že je informován o jeho činnosti mezi mládeží a že rovněž ví, kolik dobra konají jeho kněží v malém semináři v Mirabello. Přišel do Turína s přesným plánem.

 • Done Bosco, rád bych vám svěřil obnovu života a ducha v malých seminářích v Giavenu a v Bra a přebudování semináře v Chieri.

Hned při prvním setkání se něco pokazilo. Don Bosco oznámil arcibiskupovi, že založil kongregaci, která funguje od roku 1859 a od roku 1864 má od Apoštolského stolce již první stupeň schválení, takzvané decretum laudis. Arcibiskup byl zprávou ohromen. Zneklidněn a komisním způsobem zakončil audienci. Řekl:

 • Domnívám se, ze vaše instituce bude čistě diecézní záležitostí, a tedy závislou na mně. A rovněž se domnívám, že budete pracovat jen ve prospěch mé diecéze.

Arcibiskupovi se nepodařilo potlačit překvapení a rozhořčení. Byl přesvědčen, že Don Bosco je kněz, který mu pomůže sjednotit a povznést diecézi a bude výhradně v jeho službách. Naráz viděl, že se mýlil. Don Bosco sledoval prospěch celé církve, neviděl jen turínskou diecézi.

Nyní se situace změnila. 11. září 1867 napsal arcibiskup Donu Boskovi:
„Zakazuji svým diecézním klerikům, aby vám pomáhali s vyučováním, s opakováním, s dozorem a s asistencí. Přeji si, aby se věnovali vlastnímu studiu. Rozhodl jsem se, že vysvětím pouze ty, kteří jsou v semináři.“

DBT, 378–378

Když ho chcete, dám vám ho

Pius IX. rád naslouchal radám Dona Boska. I tentokrát se s ním radil, koho by navrhoval za nového turínského arcibiskupa. Za nejvhodnějšího považoval Vavřince Gastaldiho, biskupa ze Saluzza. Byli přáteli a biskup mnohokrát pomohl jeho kongregaci. Pius IX. byl jiného mínění. Gastaldi se mu zdál příliš energický. Don Bosco se přimlouval dále. Pius IX. tedy vyhověl a prohlásil:

 • Když si ho přejete, tak vám ho dám. Nejdříve ho ustanovím za turínského arcibiskupa a za dva roky ho povýším ještě výše. Byla to narážka na kardinálskou hodnost. Don Bosco okamžitě telegrafoval Gastaldimu:
 • Excelence, mám čest vám oznámit jako první, že budete jmenován turínským arcibiskupem.

Jakmile se Don Bosco vrátil z Říma, Gastaldi spěchal do Valdoka. Zde se nejprve setkal s donem Lemoynem. Objal ho a šli za Donem Boskem. Biskup se s ním živě pozdravil a pak spolu dlouze soukromě hovořili. Na konci rozhovoru učinil Don Bosco neprozřetelnou poznámku, že má podíl na jeho povýšení. Ocitoval mu i přesnou výpověď papežovu:

DBT, 379–380

První záminka – nekázeň

Neúprosný postoj zaujal arcibiskup i vůči kongregaci. První záminkou se mu stala nekázeň v oratoři. Protivilo se mu mladistvé nadšení mladé salesiánské společnosti. Don Bosco bezpečně zvládal situaci. Ale pozorovatel nezasvěcený do života mohl mít dojem, že je tu plno zmatku a nepořádku, který by mohl v budoucnu přerůst do nebezpečných rozměrů a mohl by ohrozit zákonitou autoritu.
Rodinnou atmosféru a radostnou pohodu, které panovaly v oratoři si špatně vysvětlovali i jiní lidé v Turíně. Monsignore Kajetán Tortone, zástupce Svatého stolce u vlády v Turíně, napsal v roce 1868 v dlouhé zprávě následující kritiku: „Odnesl jsem si trapný dojem z hodin rekreace. Viděl jsem, jak klerici dohromady s ostatními hochy, kteří se učili krejčími, tesaři, obuvníky a jiným řemeslům, běhali, hráli si, skákali, aniž by dávali najevo svou důstojnost… Dobrý Don Bosco se spokojuje tím, že se klerici chovají zbožně v kostele, ale málo se snaží vštípit jim vědomí o jejich stavovské důstojnosti.“
Podle monsignora Tortoneho měl Don Bosco držet kleriky v patřičném odstupu od obyčejných tesařů a krejčích. Podobné smýšlení se mu skutečně z duše příčilo. Vždyť pak by přestala být oratoř rodinou.

DBT, 385

Nový papež zkouší Dona Boska

20. února se stal novým papežem Lev XIII. Don Bosco měl u něho první audienci 16. března. Dopadla šťastně. Papež se dal zapsat za spolupracovníka, přiznával, že v salesiánském díle je záměr Boží, posílal nadšená požehnání misionářům. Pouze v jediné záležitosti se zachoval odměřeně. Prohlásil, že pokud jde o spory s arcibiskupem, vyjádří se, až dostane úřední hlášení z kongregace pro řeholníky.
Papež měl kolem sebe hodně Don Boskových nepřátel, a tak i když si vážil všeho, co Don Bosco podnikal, nijak se neexponoval v jeho prospěch.
Kardinál Alimonda byl důvěrným přítelem papeže. Doporučil Lvu XIII., aby si vyzkoušel svatost Dona Boska. Zkouška nebyla snadná, ale zkoušený obstál na výbornou.
V Římě se stavěl kostel zasvěcený Božskému Srdci Ježíšovu. Byla to osobní iniciativa samého papeže. Žádal o pomoc biskupy celého světa, v mnoha zemích se pořádaly sbírky, ale nakonec se musela stavba zastavit.
Papeže to rmoutilo. Kardinál Alimonda mu navrhl:

 • Svatý Otče, znám možnost, jak byste se dostal z nesnází.
 • Jakou?
 • Svěřte stavbu Donu Boskovi.
 • Myslíte si, že by se ujal stavby?
 • Svatosti, znám Dona Boska a jeho oddanost papeži. Jestliže ho požádáte, jsem si jist, že vám vyhoví.

Don Bosco byl v té době samý dluh. Měl rozestavěné dva kostely: kostel svatého Jana Křtitele v Turíně a kostel Panny Marie Pomocnice ve Vallecrosii. Současně budoval tři ústavy: v Nizze, v Marseille a ve Spezii. Bylo mu šedesát pět let.
Papež ho pozval na 5. dubna 1880. Přednesl mu svůj požadavek a prohlásil, že by si vysloužil jeho vděčnost, kdyby se ujal této záležitosti. Don Bosco odpověděl:

 • Papežovo přání je pro mě rozkazem. Když mi Vaše Svatost svěří tento úkol, přijmu ho.
 • Finančně vás bohužel nebudu moci podpořit.
 • Nežádám vás o peníze. Dostačí mi vaše požehnání. A když papež dovolí, vybudujeme vedle kostela sváteční oratoř s velkým útulkem, kde umožníme vzdělání mnoha chudým chlapcům z této čtvrti.
 • Souhlasím. Žehnám vám a všem dalším, kteří vás podpoří v této svaté záležitosti.

DBT, 388–389

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež