Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Vznik a rozvoj salesiánské kongregace

Obsazení Říma a strach z konce

První vatikánský koncil

Dějiny církve a Itálie připomínají v roce 1870 dvě velké události: První vatikánský koncil a obsazení Říma italským vojskem.
Koncil byl zahájen 8. prosince 1869. Pius IX. ho svolal proto, aby vyřešil dvě záležitosti: aby jasně vysvětlil nauku církve proti moderním bludům a aby definoval papežskou neomylnost.
Od posledního koncilu v Tridentu uplynulo tři sta roků. Papež se obrátil s výzvou na biskupy odloučených východních církví, aby se koncilu zúčastnili. Odpovědi byly negativní a nezdvořilé.
Byli pozváni i protestanti. Pius IX. jim psal, že se naskytla vhodná příležitost, aby se vrátili do jediného Kristova ovčince. V pozvání viděli neomalenost.
Italští zednáři podnikli současně nové proticírkevní tažení a svolali antikoncil do Neapole. Mezi prvními, kteří přislíbili účast, byl i Josef Garibaldi a francouzský spisovatel Viktor Hugo. V mnohých italských provinciích se pořádaly manifestace, na nichž byla vyhlašována nesmiřitelná válka papeži.
Zahájení koncilu se zúčastnilo 200 biskupů italských, 70 francouzských, 40 rakousko-uherských, 36 španělských, 19 irských, 18 německých, 12 anglických, 50 východních, 40 severoameric­kých, 9 kanadských, 100 z misijních a ostatních zemí. Přítomni byli i představení řeholí. Celkem zasedalo asi 700 koncilních otců.
24. ledna 1870 přijel do Říma i Don Bosco. Osmého února měl dva dlouhé soukromé rozhovory s papežem. Pius IX. ho žádal, aby rozšířil mezi lid brožuru o církevních dějinách, která by osvětlila papežskou neomylnost. Don Bosco papežovo přání splnil a ještě téhož
roku zaslal všem předplatitelům Katolického čtení nové vydání svých Církevních dějin s dodatkem o Prvním vatikánském koncilu a o papežské neomylnosti.
Při další audienci 12. února odevzdal Don Bosco papeži několik stránek předpovědí budoucnosti. V úvodu čteme: „V předvečer svátku Zjevení Páně roku 1870 jsem přestal ve své světnici vnímat to, co mě obklopovalo, a zcela mě upoutaly nadpřirozené skutečnosti.“

DBT, 335–336

Strach z konce ve Varazze

Obsazení Říma a konec papežského státu mělo na všechny tak silný vliv, že si to nedovedeme představit. Skončila epocha trvající 1500 let. Mnohým se zdálo, že církev dožila.
Stejný šok prožila o rok později mladá salesiánská kongregace. 6. prosince 1871 na stanici ve Varazze se z ničeho nic Don Bosco skácel, padl na zem a nejevil známky života. Přítomní se domnívali, že šlo o mrtvici. Donesli ho v bezvědomí do salesiánského domu a položili na lůžko. Na celém těle se objevily malé puchýře. Několik dní ho sužovaly pronikavé bolesti a vysoké teploty. Přijal svátost nemocných. Každou chvíli se očekával konec.
V Turíně nemohli zprávě ani uvěřit. Nastala panika. Kdo zachrání dílo, jestliže zemře? Don Rua, jeho pravá ruka, měl teprve čtyřiatřicet let. Mnozí salesiáni nabízeli v těch dnech Pánu své životy výměnou za život Dona Boska.
Později prohlásil: „Bylo mi určeno zemřít ve Varazze. Roky, které pak následovaly, byly Božím darem, který mi dal Bůh kvůli některému z mých synů.“
Byl nemocen dva měsíce. Počáteční průběh nemoci byl tak zdrcující, že se do Turína posílaly jen telegramy hlásící, že dosud žije, aby se neochromil život v oratoři. Dochovala se dojemná svědectví o oddanosti k Donu Boskovi.
Do Varazze přijel ošetřovat Dona Boska Petr Enria, sirotek po epidemii cholery v roce 1854. V Turíně se obával o život svého dobrodince Josef Buzzetti. Neurčité telegramy ho zneklidnily. Začal si tajně dopisovat s přítelem Enriou. Jejich korespondence prozrazuje jejich nádherný vztah k Donu Boskovi.

DBT, 340

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež