Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)


Vznik a rozvoj salesiánské kongregace

Spolupracovníci – salesiáni ve světě

Muži a ženy dobré vůle

V sedmdesátých letech se začal rýsovat plán o salesiánských spolupracovnících. Nevznikl naráz. Žádné dílo Dona Boska nevzniklo náhle.
Jakmile v roce 1841 otevřel oratoř, hned od počátku mu pomáhali zbožní a horliví kněží i laici. V každé době se našli lidé, kteří ho dovedli podpořit a pomoci mu s chudou mládeží. Nazýval je spolupracovníky a byl přesvědčen, že mu je posílá sama Boží prozřetelnost, protože sám nestačil na všechnu práci.

Spolupráce laiků měla nejrůznější podoby. Oceňoval především pohotovost těch, kteří mu pomáhali o nedělích a v postních dnech s výukou katechismu. Někteří mu pomáhali asistovat u chlapců nebo vyučovali ve večerních školách. Někteří dávali pracovní příležitosti jeho chlapcům, především těm, kteří se vraceli z vězení.
Cennou pomoc mu poskytovaly i ženy. Na prvním místě to byla matka Markéta a matka dona Ruy. Pak matka Michala Magoneho, sestra matky Markéty, matka kanovníka Gastaldiho. Ta poslední se starala hochům o prádlo a každou sobotu jim ho rozdávala.
„Byla to velice potřebná služba,“ vzpomínal Don Bosco. „Mezi chudými hochy byli takoví, kteří na sobě nosili jen cáry z košil. Bývali tak špinaví, že je nechtěl přijmout do zaměstnání žádný zaměstnavatel.“
V neděli shromáždila paní Gastaldiová hochy a jako generál armády pečlivě kontrolovala oblečení a čistotu každého. Pak šla zkontrolovat pořádek v ložnicích, kde některá lůžka byla žalostně špinavá.
Mnozí podporovali Dona Boska finančně. Jeden kněz dával na nejchudší hochy všechny peníze, které dostal od zámožných lidí. Jistý bankéř dával pravidelně svůj plat, jako kdyby ho Don Bosco měl na byt a stravu. Jeden řemeslník nosíval pravidelně svée úspory.

DBT, 343–345

Externí salesiáni zamítnuti

Po nějakém čase dospěl Don Bosco k přesvědčení, že by spolupracovníci měli tvořit sdružení. První pokus učinil roku 1850. Vytvořil jakési společenství ze sedmi vzorných a oddaných laiků. Rozpadlo se. Neuspěl.
Podruhé to zkusil roku 1864. Podal na římskou kurii pravidla své společnosti a žádal jejich schválení. V předloženém dokumentu byla kapitola, která přímo naježila mnohé monsignory. Hovořila o externích salesiánech. Don Bosco zde říkal, že salesiánem by mohl být i ten, kdo žije v rodině. Nemusel by skládat stejně závazné sliby, ale spolupracoval by se salesiány mezi chudými hochy. V pátém článku dovoloval salesiánovi, který opustil kongregaci z rozumných důvodů, že v ní může nadále pracovat jako externí člen.
Kurie kapitolu zamítla. Don Bosco dovedl být někdy po piemontsku neústupný a neoblomný. Kapitolu upravil a vložil ji do pravidel jako dodatek. Zase nepochodil. Aby vůbec dosáhl schválení stanov, což se stalo až v roce 1874, musel ustoupit a kapitolu o externích salesiánech vypustit. Dnes, s odstupem času, kdy žijeme v jiných poměrech, považujeme jeho záměr přímo za geniální myšlenku.
Když nemohl mít externí salesiány, šel na věc odjinud. Roku 1874 vypracoval v hlavních rysech směrnice pro Sdružení svatého Františka Saleského. Radil se se svými řediteli, ale ti neprojevili o záležitost valný zájem. Návrh se jim jevil jako tuctové řešení a kopírování něčeho, co už existuje v mnoha obměnách. Don Bosco sklonil hlavu:

  • Vůbec mi nerozumíte. Jednou mi dáte za pravdu a uvidíte, že sdružení se stane oporou naší Společnosti. Pamatujte si to. Don Bosco vytyčil sdružení tři hlavní cíle:

§ působit dobro sobě prokazováním lásky bližním, především chudým a opuštěným dětem;
§ usilovat se salesiány o stejnou zbožnost a náboženskou praxi;
§ shromaždovat chudé děti, poskytovat jim ve vlastních domech výuku a chránit je před nebezpečími.
Roku 1876 dostalo sdružení definitivní podobu. Nazval je Salesiánští spolupracovníci. Napsal a rychle vytiskl jejich pravidla a poslal je ke schválení papeži. Pius IX. vyhověl žádosti a schválil sdružení 9. května 1876.

DBT, 345–346

Informace:

Publikováno: 30. 1. 2007
Poslední změna: 30. 1. 2007


 

Pořádají: Salesiáni Dona Boska , SADBA , Salesiánské aktivity pro mládež